รอการตรวจสอบและอนุมัติ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
1 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านปางส้าน ตำบลด่านแม่ละเมา 71,400.00 นายเชิดชัย วงษ์ถา 2 พ.ค. 2561 -

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

2 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน 48,380.00 นายชานนท์ พุฒิไชยจรรยา 2 พ.ค. 2561 7 พ.ค. 2561 03:57:58

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

3 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปี 2561 รพ.สต.บ้านแม่กื๊ดหลวง ตำบลแม่กาษา 70,300.00 นางสาวนารี กัลยาลอง 8 พ.ค. 2561 8 พ.ค. 2561 05:20:41

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

มีการแก้ไขโครงการ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
โครงการอนุมัติ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
1 โครงการเช่าระบบ Cloud Server ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลแม่สอด 51,360.00 นายสุชาติ พรเจริญพงศ์ 13 ก.ย. 2559 19 ก.ย. 2559 02:54:38

โครงการอนุมัติ

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่ระมาด 100,730.00 นางปฏิมา ศิลา 1 พ.ย. 2559 11 พ.ย. 2559 02:46:38

โครงการอนุมัติ

3 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 98,300.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 8 พ.ย. 2559 2 ธ.ค. 2559 03:08:40

โครงการอนุมัติ

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 134,500.00 นางปฏิมา ศิลา 6 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2560 04:36:46

โครงการอนุมัติ

5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 272,280.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 6 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560 02:38:59

โครงการอนุมัติ

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ปี2560 สสอ.ท่าสองยาง 453,600.00 นายโกสินทร์ ยอดแสน 17 ม.ค. 2560 -

โครงการอนุมัติ

7 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตอบรับการใช้งานมากขึ้น โรงพยาบาลสามเงา 89,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 23 ม.ค. 2560 -

โครงการอนุมัติ

8 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลแม่สอด 48,600.00 นายจุมภฏ โสตถิถาวร 8 ก.พ. 2560 6 มี.ค. 2560 04:26:04

โครงการอนุมัติ

9 โครงการจัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 108,733.00 นางปฏิมา ศิลา 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 07:29:58

โครงการอนุมัติ

10 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านมูเซอ รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 36,900.00 นางสาวชลธิชา จอยแปลง 13 มี.ค. 2560 -

โครงการอนุมัติ

11 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 209,020.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 28 มี.ค. 2560 10 เม.ย. 2560 05:07:54

โครงการอนุมัติ

12 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ปี 2560 สสจ.ตาก 310,000.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 11 เม.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

13 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2560 โรงพยาบาลวังเจ้า 58,400.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 1 พ.ค. 2560 8 พ.ค. 2560 10:52:20

โครงการอนุมัติ

14 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 28,000.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 2 พ.ค. 2560 8 พ.ค. 2560 10:52:53

โครงการอนุมัติ

15 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 105,440.00 นางปฏิมา ศิลา 15 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560 03:24:04

โครงการอนุมัติ

16 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอท่าสองยางปี 2560 สสอ.ท่าสองยาง 42,000.00 นายโกสินทร์ ยอดแสน 18 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560 03:24:55

โครงการอนุมัติ

17 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอแม่สอดประจำปี 2560 สสอ.แม่สอด 856,800.00 นายสุรินทร์ จารสเย็น 18 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560 04:57:06

โครงการอนุมัติ

18 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 55,500.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 22 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560 03:26:17

โครงการอนุมัติ

19 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลแม่สอด 32,580.00 นายจุมภฏ โสตถิถาวร 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 08:59:49

โครงการอนุมัติ

20 โครงการจัดศื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านสระตลุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง 29,000.00 นายบุญเทียม ทองคำ 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 09:00:31

โครงการอนุมัติ

21 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสอ อำเภอเมืองตาก รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ 29,000.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 09:01:21

โครงการอนุมัติ

22 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 114,190.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 09:01:55

โครงการอนุมัติ

23 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 278,310.00 นางปฏิมา ศิลา 13 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560 08:14:05

โครงการอนุมัติ

24 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา รพ.สต.บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง 21,000.00 นายสำเริง แหงมมา 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:28:42

โครงการอนุมัติ

25 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 23,000.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:29:12

โครงการอนุมัติ

26 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตอบรับการใช้งานมากขึ้น โรงพยาบาลสามเงา 34,800.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:29:46

โครงการอนุมัติ

27 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ปี 2560 สสอ.ท่าสองยาง 114,000.00 นายโกสินทร์ ยอดแสน 31 ก.ค. 2560 31 ก.ค. 2560 05:58:55

โครงการอนุมัติ

28 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 54,688.00 นางปฏิมา ศิลา 25 ส.ค. 2560 11 ก.ย. 2560 05:22:18

โครงการอนุมัติ

29 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 259,582.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 25 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 03:32:47

โครงการอนุมัติ

30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสอ รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ 22,000.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านสระตลุง รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง 22,000.00 นายสายใด อีแวนส์ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานห้วยเดื่อ รพ.สต.บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง 21,000.00 นายพิสิษฐ์ เจ๊กพ่วง 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

33 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านหนองแขม รพ.สต.บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ 22,000.00 นางรัชนีย์ บุญต่อ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

34 ุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสาง รพ.สต.บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ 22,000.00 นางพรทิพย์ ศรีธิทอง 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

35 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านโป่งแค รพ.สต.บ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ 22,000.00 นายวีรวุฒิ กาวีระ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

36 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านโป่งแดง รพ.สต.บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง 22,000.00 นายสำเริง แหงมมา 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

37 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านวังประจบ รพ.สต.ตำบลวังประจบ 22,000.00 นายรุ่งโรจน์ จุลภาคี 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

38 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 22,000.00 นางณัฐธีมา เจดีย์วุฒิ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

39 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปี 2560 โรงพยาบาลวังเจ้า 255,600.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 7 พ.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

40 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 174,400.00 นางปฏิมา ศิลา 9 พ.ย. 2560 9 พ.ย. 2560 09:15:11

โครงการอนุมัติ

41 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 324,850.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 14 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 06:35:35

โครงการอนุมัติ

42 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านรี รพ.สต.ตำบลย่านรี 21,000.00 นายสมใจ เริญกาศ 8 ม.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

43 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังจันทร์ รพ.สต.บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ 21,000.00 นายสมศักดิ์ เอี่ยมรอด 8 ม.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

44 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 49,600.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 12 ม.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

45 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โรงพยาบาลสามเงา 13,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 5 ก.พ. 2561 5 ก.พ. 2561 07:51:08

โครงการอนุมัติ

46 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลแม่สอด 31,958.00 นายจุมภฎ โสตถิถาวร 13 ก.พ. 2561 -

โครงการอนุมัติ

47 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 460,500.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 22 ก.พ. 2561 -

โครงการอนุมัติ

48 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.บ้านน้ำดิบ ตำบลสมอโคน 58,000.00 นางเสาร์แก้ว โม้พวง 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

49 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลท้องฟ้า 29,000.00 นายนิสิต บัวเผื่อน 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

50 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.ตำบลทุ่งกระเชาะ 29,000.00 นายเกษม ปันตา 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

51 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.บ้านแม่ยะ ตำบลเกาะตะเภา 29,000.00 นางเกตุทิพย์ เชียงคำ 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

52 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.ตำบลตากตก 58,000.00 นายกฤช สอนกอง 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

53 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2560 รพ.สต.บ้านห้วยพลู ตำบลท้องฟ้า 29,000.00 นายสุรัตน์ โม้พวง 20 มี.ค. 2561 -

โครงการอนุมัติ

54 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 45,960.00 นางปฏิมา ศิลา 4 เม.ย. 2561 -

โครงการอนุมัติ

55 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โรงพยาบาลสามเงา 22,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 18 เม.ย. 2561 -

โครงการอนุมัติ