พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2560
โรงพยาบาลแม่สอด

นายจุมภฏ โสตถิถาวร
รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
055-531229
่jumpots@gmail.com

32,580.00 (สามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เงินนอกงบประเมิน-เงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สอด ประจำปี งบประมาณ 2560ลงชื่อ
นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายวันชัย พินิชกชกร
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

รอการอนุมัติ

ลงชื่อ
นายมานัส ต๊ะชมภู
ตำแหน่ง
สาธารณสุขอำเภอแม่สอด

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายเกษม ศิริมา
ตำแหน่ง
สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

อนุมัติ