พิมพ์โครงการ
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านมูเซอ
รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ

นางสาวชลธิชา จอยแปลง
นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดตาก
091-2852535
chonticha_0635@hotmail.com

36,900.00 (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอลงชื่อ
นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายวันชัย พินิชกชกร
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

รอการอนุมัติ

ลงชื่อ
นายมานัส ต๊ะชมภู
ตำแหน่ง
สาธารณสุขอำเภอแม่สอด

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายเกษม ศิริมา
ตำแหน่ง
สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

อนุมัติ