พิมพ์โครงการ
โครงการเช่าระบบ Cloud Server ปีงบประมาณ 2559
โรงพยาบาลแม่สอด

นายสุชาติ พรเจริญพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
055-531229


51,360.00 (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
จากเงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2559ลงชื่อ
นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายวันชัย พินิชกชกร
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระ

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายมานัส ต๊ะชมภู
ตำแหน่ง
สาธารณสุขอำเภอแม่สอด

อนุมัติ

ลงชื่อ
นายเกษม ศิริมา
ตำแหน่ง
สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า

อนุมัติ