ดูทั้งหมด
โครงการอนุมัติ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่ระมาด 100,730.00 นางปฏิมา ศิลา 1 พ.ย. 2559 11 พ.ย. 2559 02:46:38

โครงการอนุมัติ

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 98,300.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 8 พ.ย. 2559 2 ธ.ค. 2559 03:08:40

โครงการอนุมัติ

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 134,500.00 นางปฏิมา ศิลา 6 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2560 04:36:46

โครงการอนุมัติ

4 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 272,280.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 6 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560 02:38:59

โครงการอนุมัติ

5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ปี2560 สสอ.ท่าสองยาง 453,600.00 นายโกสินทร์ ยอดแสน 17 ม.ค. 2560 -

โครงการอนุมัติ

6 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตอบรับการใช้งานมากขึ้น โรงพยาบาลสามเงา 89,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 23 ม.ค. 2560 -

โครงการอนุมัติ

7 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วงโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลแม่สอด 48,600.00 นายจุมภฏ โสตถิถาวร 8 ก.พ. 2560 6 มี.ค. 2560 04:26:04

โครงการอนุมัติ

8 โครงการจัดหาครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 108,733.00 นางปฏิมา ศิลา 6 มี.ค. 2560 6 มี.ค. 2560 07:29:58

โครงการอนุมัติ

9 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านมูเซอ รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 36,900.00 นางสาวชลธิชา จอยแปลง 13 มี.ค. 2560 -

โครงการอนุมัติ

10 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 209,020.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 28 มี.ค. 2560 10 เม.ย. 2560 05:07:54

โครงการอนุมัติ

11 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ปี 2560 สสจ.ตาก 310,000.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 11 เม.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

12 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2560 โรงพยาบาลวังเจ้า 58,400.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 1 พ.ค. 2560 8 พ.ค. 2560 10:52:20

โครงการอนุมัติ

13 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ สสจ.ตาก 28,000.00 นางวรรณวิมล สมเจริญสิน 2 พ.ค. 2560 8 พ.ค. 2560 10:52:53

โครงการอนุมัติ

14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 105,440.00 นางปฏิมา ศิลา 15 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560 03:24:04

โครงการอนุมัติ

15 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอท่าสองยางปี 2560 สสอ.ท่าสองยาง 42,000.00 นายโกสินทร์ ยอดแสน 18 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560 03:24:55

โครงการอนุมัติ

16 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอแม่สอดประจำปี 2560 สสอ.แม่สอด 856,800.00 นายสุรินทร์ จารสเย็น 18 พ.ค. 2560 18 พ.ค. 2560 04:57:06

โครงการอนุมัติ

17 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 55,500.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 22 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560 03:26:17

โครงการอนุมัติ

18 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลแม่สอด 32,580.00 นายจุมภฏ โสตถิถาวร 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 08:59:49

โครงการอนุมัติ

19 โครงการจัดศื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านสระตลุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง 29,000.00 นายบุญเทียม ทองคำ 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 09:00:31

โครงการอนุมัติ

20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสอ อำเภอเมืองตาก รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ 29,000.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 09:01:21

โครงการอนุมัติ

21 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 114,190.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 31 พ.ค. 2560 13 มิ.ย. 2560 09:01:55

โครงการอนุมัติ

22 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 278,310.00 นางปฏิมา ศิลา 13 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560 08:14:05

โครงการอนุมัติ

23 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา รพ.สต.บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง 21,000.00 นายสำเริง แหงมมา 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:28:42

โครงการอนุมัติ

24 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 23,000.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:29:12

โครงการอนุมัติ

25 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตอบรับการใช้งานมากขึ้น โรงพยาบาลสามเงา 34,800.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:29:46

โครงการอนุมัติ

26 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ปี 2560 สสอ.ท่าสองยาง 114,000.00 นายโกสินทร์ ยอดแสน 31 ก.ค. 2560 31 ก.ค. 2560 05:58:55

โครงการอนุมัติ

27 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 54,688.00 นางปฏิมา ศิลา 25 ส.ค. 2560 11 ก.ย. 2560 05:22:18

โครงการอนุมัติ

28 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 259,582.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 25 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 03:32:47

โครงการอนุมัติ

29 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสอ รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ 22,000.00 นายสรรเพชร รัตนภักดิ์ดีกุล 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านสระตลุง รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง 22,000.00 นายสายใด อีแวนส์ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

31 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานห้วยเดื่อ รพ.สต.บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง 21,000.00 นายพิสิษฐ์ เจ๊กพ่วง 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

32 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านหนองแขม รพ.สต.บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ 22,000.00 นางรัชนีย์ บุญต่อ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

33 ุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านลานสาง รพ.สต.บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ 22,000.00 นางพรทิพย์ ศรีธิทอง 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

34 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านโป่งแค รพ.สต.บ้านโป่งแค ตำบลวังประจบ 22,000.00 นายวีรวุฒิ กาวีระ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

35 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านโป่งแดง รพ.สต.บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง 22,000.00 นายสำเริง แหงมมา 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

36 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านวังประจบ รพ.สต.ตำบลวังประจบ 22,000.00 นายรุ่งโรจน์ จุลภาคี 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ

37 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 22,000.00 นางณัฐธีมา เจดีย์วุฒิ 5 ก.ย. 2560 -

โครงการอนุมัติ