ดูทั้งหมด
รอการตรวจสอบและอนุมัติ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา รพ.สต.บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง 21,000.00 นายสำเริง แหงมมา 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:28:42

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพบพระ 23,000.00 นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:29:12

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตอบรับการใช้งานมากขึ้น โรงพยาบาลสามเงา 34,800.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 17 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 08:29:46

รอการตรวจสอบและอนุมัติ