ดูทั้งหมด
รอการตรวจสอบและอนุมัติ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
1 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปี 2560 โรงพยาบาลวังเจ้า 255,600.00 นางสาวดรุวรรณ คลังศรี 7 พ.ย. 2560 -

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 174,400.00 นางปฏิมา ศิลา 9 พ.ย. 2560 9 พ.ย. 2560 09:15:11

รอการตรวจสอบและอนุมัติ