ดูทั้งหมด
รอการตรวจสอบและอนุมัติ
# ชื่อโครงการ หน่วยงาน ราคารวม ผู้รับผิดชอบ วันที่บันทึกโครงการ แก้ไขโครงการล่าสุด สถานะ
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด 45,960.00 นางปฏิมา ศิลา 4 เม.ย. 2561 -

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ โรงพยาบาลสามเงา 22,000.00 นายรัตนชัย พูลประโยชน์ 18 เม.ย. 2561 -

รอการตรวจสอบและอนุมัติ